Praktijk voor Vegatest, Electro-Acupunctuur & Radtstherapie
Wij helpen u bij het vinden en behouden van de juiste balans  

Privacy Statement

Als zorgaanbieder hebben wij te maken met (vertrouwelijke) patiëntgegevens. Wij zijn ervan overtuigd dat de bescherming van uw privacy essentieel is. U moet erop kunnen vertrouwen dat wij uw persoonsgegevens op een correcte wijze en volgens geldende wetgeving behandelen. Om inzichtelijk te maken hoe wij dat doen hebben wij dit privacy statement opgesteld. 

Uw gegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens volgens de wet. De belangrijkste wetten op dit gebied zijn de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Het voldoen aan deze wetten betekent dat wij uw gegevens alleen verzamelen voor bepaalde doelen en dat wij de vertrouwelijkheid van uw gegevens waarborgen. U heeft bij ons een eigen dossier waarvan de gegevens verder met niemand gedeeld worden.

Voor welke doelen verzamelen wij uw gegevens?

Wij gebruiken uw gegevens uiteraard voor de zorgverlening aan u. Wij gebruiken uw gegevens ook voor de afhandeling van de administratie en (statistisch) kwaliteitsonderzoek. Daarnaast zullen wij u zo nu en dan informeren over onze dienstverlening. In enkele specifieke gevallen zijn wij wettelijk verplicht uw gegevens te verstrekken aan bepaalde overheidsinstanties. Wanneer u informatie opvraagt of een klacht indient, maken wij ook gebruik van uw gegevens om u een reactie te kunnen geven.

Wanneer verzamelen wij uw gegevens?

Wij verzamelen uw gegevens onder andere bij de inschrijving, tijdens consulten en telefoongesprekken.

Wie heeft inzicht in uw gegevens?

Zorg

Alleen zorgverleners die rechtstreeks betrokken zijn bij de behandeling kunnen uw gegevens raadplegen. Hieronder moeten onder andere worden begrepen: de zorgverlener waarbij u onder behandeling staat. Zij raadplegen uw dossier slechts voor zover dat noodzakelijk is voor de behandeling.

Het kan voorkomen dat wij u moeten doorverwijzen naar een andere zorgverlener die geen deel uitmaakt van onze praktijk. In dat geval kan het nodig zijn om uw gegevens uit te wisselen deze zorgverlener. Hiervoor vragen wij altijd uw toestemming. Pas nadat u toestemming heeft gegeven, wisselen wij gegevens uit.

Mail

Alle mails die u aan ons verstuurd worden opgeslagen en 3 maanden bewaard in verband met de kwaliteit van de zorg. Na deze 3 maanden worden deze mails definitief verwijderd.

Veiligheidsmaatregelen

Wij hebben uitgebreide organisatorische en technische beveiligingsmaatregelingen getroffen om uw gegevens te beschermen. Alle computers en medische programma’s zijn beschermd met een wachtwoord. De medische gegevens zullen tot maximaal één jaar na beëindiging van de behandeling worden bewaard waarna deze gegevens worden vernietigd. Uw algemene gegevens bewaren wij niet langer dan de geldende wettelijke termijnen.

Uw gegevens blijven uiteraard geheel vertrouwelijk.

Uw rechten

U heeft rechten ten aanzien van uw medisch dossier: 

  • Recht van inzage in en afschrift van gegevens die in uw dossier zijn opgenomen;
  • Recht van correctie of aanvulling van de gegevens of het laten opnemen van een eigen verklaring in uw dossier;

  • Vernietiging van uw dossier (dit is aan wettelijke voorwaarden gebonden).

Contact en vragen

Bij vragen of een verzoek met betrekking tot uw dossier kunt u terecht bij ons. Wanneer u bezwaar heeft tegen een bepaalde informatie-uitwisseling, kunt u dit aangeven bij ons.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement. Vanzelfsprekend zullen wij waar nodig het Privacy Statement aanpassen aan wetswijzigingen en rechtspraak.