Praktijk voor Vegatest, Electro-Acupunctuur & Radtstherapie
Wij helpen u bij het vinden en behouden van de juiste balans  

Betalings- en behandelvoorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel

 1. Deze betalings- en behandelvoorwaarden maken integraal onderdeel uit van alle behandelingsovereenkomsten gesloten tussen Praktijk voor Vegatest, EAP & Radtstherapie en haar patiënten. Deze voorwaarden worden als onlosmakelijk onderdeel van het intake formulier uitgereikt aan een ieder die zijn/haar medische verwijzing afgeeft in afwachting van een eerste afspraak.

 2. De kosten van behandeling van minderjarigen, worden in rekening gebracht aan de wettelijk vertegenwoordigers. Praktijk voor Vegatest, EAP & Radtstherapie berekent de bij haar patiënten in rekening te brengen tarieven voor behandeling, aan de hand van de daarvoor door de NOAG beroepsvereniging vastgestelde richtlijnen.

 3. Afspraken die worden gemaakt worden in beginsel genoteerd op de daartoe bestemde agenda, digitale agenda. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen door de patiënt (en) ongeacht om welke reden, dien(en)  uiterlijk 48 tot 96 uur (2 tot 3 werkdagen) bij meer dan een patiënt, voor aanvang van de behandeling door hem/haar telefonisch of via het contactformulier op de website te worden afgezegd. Bij het niet afzeggen binnen de hiervoor gestelde termijn, behoudt Praktijk voor Vegatest, EAP & Radtstherapie zich het recht voor om 75 % van het tarief van de voorgenomen behandeling bij de patiënt in rekening te brengen, ongeacht hoe zij/hij verzekerd is, wanneer in de voor de patiënt gereserveerde tijd geen andere patiënt wordt behandeld. De door of vanwege Praktijk voor Vegatest, EAP & Radtstherapie afgezegde afspraken worden verzet naar een nadere tussen partijen te bepalen datum en tijdstip. De patiënt kan in dit geval geen aanspraak maken op enigerlei vorm van vergoeding, korting of geldelijke compensatie.

 4. Contante betaling is gewenst via pinautomaat ter plekke. Gefactureerde betalingen dienen binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur door de patiënt te geschieden. De betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudst openstaande facturen.  

 5. Vragen c.q. reclamaties omtrent de in rekening gebrachte tarieven, dan wel klachten omtrent de verrichtte behandeling(en), dient de patiënt binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk aan Praktijk voor Vegatest, EAP & Radtstherapie te richten. Echter, de betalingsverplichting van de patiënt wordt daardoor niet opgeschort, ook niet, doordat de patiënt een klacht indient bij de NOAG, Wkkgz via NIBIG of andere instantie, tenzij de beweerdelijke tekortkoming van Praktijk voor Vegatest, EAP & Radtstherapie (gedeeltelijke) opschorting rechtvaardigt. Behandelingen verricht door Praktijk voor Vegatest, EAP & Radtstherapie vindt plaats op eigen verzoek en patiënt gaat akkoord goed geïnformeerd te zijn door therapeut over de te verwachten resultaten/bijwerkingen/nawerkingen en neemt dit geheel voor eigen risico.  

 5.1 Indien Praktijk voor Vegatest, EAP & Radtstherapie aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

 5.2 Indien Praktijk voor Vegatest, EAP & Radtstherapie aansprakelijk is voor directe schade, dan is die  

aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag. Aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de verzekeringsmaatschappij aan Praktijk voor Vegatest, EAP & Radtstherapie in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

 5.3 In afwijking van hetgeen onder 5.2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

 5.4 Praktijk voor Vegatest, EAP & Radtstherapie is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade.

 5.5 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Praktijk voor Vegatest, EAP & Radtstherapie

 6. Bij niet-betaling door de patiënt binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur, of oninbaar blijken van de bank/giro machtiging, is de patiënt van rechtswege in verzuim en brengt Praktijk voor Vegatest, EAP & Radtstherapie de wettelijke rente over het verschuldigd factuurbedrag bij de patiënt in rekening over de periode dat de patiënt met volledige betaling in verzuim is c.q. blijft.

 7.Indien de patiënt in verzuim verkeert, is Praktijk voor Vegatest, EAP & Radtstherapie gerechtigd verdere behandeling op te schorten, of wel van de patiënt te verlangen deze slechts te verrichten tegen contante betaling, tenzij de hoogte van de betalingsachterstand en/of de aard van de verdere behandeling zich hiertegen verzet.

 8. Voorts is Praktijk voor Vegatest, EAP & Radtstherapie gerechtigd – wanneer de patiënt in verzuim verkeert - incassomaatregelen jegens te patiënt te treffen, dan wel derden hiermee te belasten. Alle met de incasso van de factuurbedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke kosten) komen alsdan voor rekening van de patiënt. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15 % van het openstaand factuurbedrag, zulks met een minimum van € 23,00, exclusief omzetbelasting.

 9. Alvorens Praktijk voor Vegatest, EAP & Radtstherapie patiënt in behandeling neemt, is patiënt verplicht deze intake vragenlijst c.q. betalings- en behandelvoorwaarden te ondertekenen.